เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

2551-07-08

เกมโซ่มนุษย์

เกมโซ่มนุษย์

อุปกรณ
-
จำนวนผู้เล่น
15 คนขึ้นไป
สถานที่จัดกิจกรรม
กลางแจ้ง
วิธีการเล่น

  1. ผู้จัดกิจกรรมให้ทุกคนยืนจับมือกันเป็นวงกลมเป็นโซ่มนุษย์เส้นใหญ่
  2. จากนั้นเลือกจับแขนคู่ใดคู่หนึ่งแล้วพามุดลอดไปใต้แขนของอีกคู่หนึ่ง ซึ่งมือของทุกคนในวงห้ามขาดจากกัน
  3. ผู้จัดพามุดลอดแขนไปเรื่อย ๆ ให้โซ่มนุษย์พันกันจนไม่สามารถเดินลอดได้อีก
  4. ให้ทุกคนช่วยกันคลายแก้โซ่ที่พันกันอยู่ให้กลับออกมาในสภาพเดิม

ประโยชน์ที่ได้รับ
กิจกรรมนี้ฝึกให้เด็ก ๆ แสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจำเป็นจะต้องมีผู้นำและขณะเดียวกันก็ต้องมีผู้ตามที่ใจกว้างด้วย ทั้งยังฝึกความอดทนต่อความปวดเมื่อย เพราะแขนที่พันเกี่ยวและพาดข้ามกันอยู่

0 ความคิดเห็น: